10% zľava na všetky helmy do 30.6.2024. Zľavový kód : HELMA10

Prihlásiť sa

Správa účtu

Ochrana osobných údajov

na eshopu Motostar.sk

prevádzkovanom fyzickou osobou – podnikatelom: Martin Mařas
miestom podnikania Kosova 1371, Jilemnice - Hrabačov, PSČ 514 01, Česká republika IČ 61216836, evidovaný živnostenským odborom Mestského úradu Jilemnice, číslo registrácie 360804 (dále jen „Provozovatel“).

verze 1.0
platné a účinné od 23.4. 2018

Záväzok

Zabezpečenie ochrany a bezpečia vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a bezpečnosťi informácií.

Spracovanie osobných údajov pri použití internetových stránok, aplikácií a online platforiem

Kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracovania a právny titul

Keď navštívite internetové stránky, aplikácie alebo online nástroje, Prevádzkovateľ môže spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • Osobné údaje, ktoré aktívne a dobrovoľne poskytnete prostredníctvom webovej prezentácie (napr. pri registrácii, pri účasti v prieskumoch alebo keď nás kontaktujete so svojimi otázkami) a ktoré zahŕňajú vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, ďalšie informácie zaslané ako súčasť žiadosti o podporu apod.
 • Informácie, ktoré nám sú automaticky zasielané vaším prehliadačom alebo zariadeniami, ako sú IP adresa, typ zariadenia, typ prehliadača, odkazujúca stránka a stránky prehliadané počas vašej návštevy, dátum a čas každej požiadavky webu.

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • K poskytnutiu služieb webovej prezentácie a ku správe vášho používania webovej prezentácie.
 • K reakcii na vaše špecifické požiadavky.
 • V nevyhnutnej miere k dodržiavaniu príslušných podmienok použitia, k zachovaniu právnych nárokov alebo ich obrany, na zabránenie podvodov a ďalším nezákonným činnostiam, vrátane útokov na informačné systémy prevádzkovateľa.

Cookies

V rámci webovej prezentácie môžeme využívať cookies. Informácie o použití cookies v rámci webu motostar.sk môžete nájsť na stránke Oznamenie o použivanie cookies. Prehlásenie obsahuje aj informácie o tom ako zablokovať a zamietnuť používanie cookie súborov a spracovanie dát zozbieraných prostredníctvom cookies.

Odkazy na iné webové stránky

Toto oznámenie o ochrane súkromia sa vzťahuje iba na webovú prezentáciu Prevádzkovateľa a nie na ďalšie webové stránky a aplikácie spravované tretími stranami. Poskytujeme odkazy na iné webové stránky a aplikácie. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ochranu súkromia na týchto stránkach a aplikáciách..

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s obchodným vzťahom k prevádzkovateľovi

Kategórie spracúvaných osobných údajov, účel spracovania a právny titul

V súvislosti s obchodným vzťahom medzi Vámi a Prevádzkovateľom môže Prevádzkovateľ spracovávať nasledujúce kategórie osobných údajov súčasných a budúcich kontaktných osôb našich zákazníkov, dodávateľov a partnerov (označovaných súhrnne ako "Obchodní partneri"):

 • Kontaktné údaje, napr. meno a priezvisko, pracovná adresa, pracovné telefónne číslo, pracovný fax a emailová adresa 
 • Platobné dáta, napr. Dáta potrebné na vykonanie platby a na predchádzanie podvodom, vrátane ďalších relevantných fakturačných údajov
 • Ďalšie informácie nevyhnutne spracovávané v rámci projektu alebo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo dobrovoľne poskytnuté obchodným partnerom, napr. osobné údaje súvisiace s uzavretou objednávkou, vykonanými platbami, požiadavky apod.

Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ na nasledujúce účely:

 • Komunikácia s Obchodnými partnermi o službách a produktoch, napr. odpovede na otázky a žiadosti alebo poskytnutie technických podrobností a pod.
 • Plánovanie, plnenie a správa zmluvných vzťahov s Obchodnými partnermi, napr. vykonávanie transakcií a objednávok služieb alebo produktov, spracovanie platieb, vykonávanie účtovníctva a poskytovanie podporných služieb
 • Správa a vykonávanie zákazníckych prieskumov, analýz trhu, alebo iných propagačných akcií alebo aktivít
 • Zachovanie a ochrana bezpečnosti našich služieb, produktov a webových stránok, predchádzanie a odhaľovanie bezpečnostných hrozieb, podvodov alebo iných trestných či škodlivých činností
 • Zabezpečenie súladu s právnymi povinnosťami (napr. povinnosťami vedenia záznamov)
 • Riešenie sporov, presadzovanie zmluvných dohôd a uplatňovanie alebo obrana právnych nárokov

Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie uvedených cieľov. Ak nie je v okamihu zhromaždenia vašich osobných údajov uvedené inak, je právnym základom pre spracovanie osobných údajov:

 • Váš výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov (čl. 6, odsek 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)
 • Spracovanie je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu s Vami (čl. 6, odsek 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov)
 • Spracovanie je inak nevyhnutné pre efektívny výkon a správu vzájomného obchodného vzťahu (čl. 6, odsek 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Odovzdávanie a oznamovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje tretím stranám, ale iba v takom prípade a v rozsahu aký je nevyhnutný pre vyššie uvedené účely (napr. odovzdanie adresy prepravnej spoločnosti, údajov pre realizáciu platobnej transakcie a pod.).

Ak je to povolené zákonom, Prevádzkovateľ môže odovzdať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, správnym orgánom, súdom a právnym poradcom, ak je to nevyhnutné na dodržiavanie zákonov alebo na výkon či obranu právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Poskytovatelia služieb Prevádzkovateľa (tzv. spracovatelia), napr. hosting a IT správa, konajú len na základe pokynov Prevádzkovateľa a sú zmluvne viazaní k rokovaniu v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Príjemcovia vašich osobných údajov môžu mať prípadné sídlo v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ( "tretie krajiny"), v ktorých platné právne predpisy neponúkajú rovnakú mieru ochrany údajov ako legislatíva vašej domovskej krajiny. V týchto prípadoch prijme Prevádzkovateľ potrebné opatrenia na zabezpečenie dostatočných a vhodných záruk ochrany osobných údajov relevantnými prostriedkami. Vaše osobné údaje odovzdávame externým príjemcom v tretích krajinách len v prípade, keď je príjemca certifikovaný podľa Dohovoru o ochrane súkromia (tzv. Privacy Shield).

Doba uchovania

Ak nie je v okamihu zhromaždenia vašich osobných údajov (napr. v rámci poskytnutia súhlasu) výslovne uvedené inak, vaše osobné údaje vymažeme, ak ich ďalšie uchovávanie nie je nutné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo pre dodržanie zákonných povinností k uchovávanie vyplývajúcích z platných právnych predpisov (napr. daňové a obchodné právo).

Odvolanie súhlasu

Ak ste poskytli súhlas so spracovaním niektorých svojich osobných údajov Prevádzkovateľom, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou, tj. odvolanie Vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému na základe súhlasu došlo pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je Vami udelený súhlas.

Právo na prístup, opravu a vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovania, právo na námietku a právo na prenosnosť

Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte určité práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom:

 • Získať od Prevádzkovateľa informáciu, či dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov, a ak áno, máte právo na prístup k týmto údajom
 • Opravenie nepresných osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracováva
 • Vymazanie alebo anonymizácia osobných údajov u Prevádzkovateľa
 • Obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom
 • Prenosnosť Vašich osobných dát, ktoré ste spoločnosti aktívne poskytli
 • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týkajú Vašej osoby, z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou

Kontakty na podanie námietky a sťažnosti

Prevádzkovateľ poskytuje podporu v súvislosti s otázkami, pripomienkami, obavami alebo sťažnosťami ohľadom ochrany osobných údajov alebo v prípade, že si prajete uplatniť niektoré zo svojich práv súvisiacich s ochranou súkromia. Môžete nás kontaktovať na e-maile info@motostar.sk, prípadne poštou na korešpondenčnej adrese: Martin Mařas - Motostar, Čsl. Legií 308, Jilemnice, 514 01, ČR.

Prevádzkovateľ vždy urobí všetko, aby vyriešil a popr. napravil všetky nedostatky uvedené v žiadosti alebo sťažnosti, ktoré nám predložíte. Okrem toho máte vždy právo obrátiť sa so svojou žiadosťou alebo sťažnosťou na príslušný orgán na ochranu osobných údajov. Dozorným úradom je v ČR Úřad pro ochranu osobních údaj§, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.