10% zľava na všetky helmy do 30.6.2024. Zľavový kód : HELMA10

Prihlásiť sa

Správa účtu

Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov

Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov 

V prípade vzniku sporu medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občanského zákoníku (ČR) a Predávajúcim, vyplývajúceho z uzatvorenej kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu k České obchodní inspekci s cielom uzavretia dohody s Predávajúcim, prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na internetových stránkach http://www.coi.cz/. Podanie návrhu aj následná účasť u mimosúdneho urovnania sporu je pre kupujúceho zdarma, pričom všetky prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu nesie každá strana samostatne. Pre kupujúceho je voľba mimosúdneho riešenia sporu dobrovoľná.

Mimosúdne riešenie sporu sa riadi § 20d a nasl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (ČR). Návrh na začatie mimosúdneho konania musí obsahovať náležitosti podľa § 20n zák. o ochraně spotřebitele (ČR). Návrh na mimosúdne riešenie sporu možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď kupujúci prvýkrát u predávajúceho uplatnil nárok, ktorý je predmetom sporu (napr. od okamihu prvej reklamácie tovaru alebo od okamihu žiadosti o vrátenie kúpnej ceny po platnom odstúpení od zmluvy v prípade omeškania predávajúceho s jej vrátením).

Kupujúci, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte EÚ, v Nórsku alebo na Islande, sú oprávnení podať návrh na mimosúdne riešenie svojho sporu s predávajúcim prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v krajine ich bydliska; zoznam príslušných spotrebiteľských centier je dostupný na stránkach Európskej Komisie pod https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en#find-the-consumer-centre-in-your-country.

Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci – spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.